شهردار تهران در نشست شهرداران كلانشهرهاي كشور اعلام كرد: آمادگي كلانشهرها براي كمك به دولت و توسعه كشور

به گزارش خبرنگار شهرنوشت، محمد علي نجفي شهردار تهران در كنفرانس خبري نشست شهرداران كلانشهرهاي كشور كه در مشهد مقدس برگزار شد، طي سخناني با بيان اينكه مسئله رشد شتابان شهرها و شهرنشيني امروز در همه دنيا به عنوان يك پديده جهاني ياد مي شود، گفت: به همين دليل شهرها تدريجا هويت جديدي در دنيا پيدا كرده اند و ارتباطات بين المللي شهرها، ارتباطات كشورها را تحت تاثير قرار مي دهد.
شهردار تهران با بيان اينكه همان طور كه كشورها براساس سياست ها و برنامه هاي ديپلماتيك خود، روابطي را طراحي و تنظيم مي كنند، امروز شهرهاي بزرگ دنيا هم مستقل از ارتباط كشورها، برنامه هاي مشتركي را دنبال مي كنند، ادامه داد: اين مسئله در سطح ملي نيز مورد نظر است. افزايش مستمر جمعيت شهري و بالا رفتن نسبت جمعيت شهري به جمعيت كل كشور، مسايل جديدي را پيش روي ما قرار داده كه از اين شرايط مي توان به عنوان فرصتي در جهت توسعه و بهبود شرايط زيستي در كشور و ايجاد آسايش و آرامش بيشتر استفاده كرد. البته اين مسايل به عنوان يك تهديد و مجموعه اي از چالش ها، برنامه ريزان كشور را تحت تاثير قرار مي دهد.وي در خصوص اينكه اگر بخواهيم با اين چالش ها و تهديد ها به خوبي مبارزه كنيم نياز به يك درك مشترك از مجموعه مسايل و مشكلات داريم، اضافه كرد: اين درك مشترك بايد در سطوح مختلفي به وجود بيايد. از ديگر سو در ميان كلانشهرها و شهرهاي بزرگ كشور بايد يك برنامه مشترك باشد تا در كنار مسايل مشترك بتوانند مسايل را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و براي آنها راه حل هاي مناسبي اتخاذ كنند.نجفي با تاكيد بر اينكه اگر اين اتفاق بيفتد مرحله بعدي ايجاد درك مشترك ميان همه مديران شهري و بعد ميان مديران شهري و مسئولان دولتي و سپس همه قواي كشور است، يادآور شد: از اين رو بايد همه ما به عنوان يك برنامه ضروري اين موضوع را دنبال كنيم كه يك تفاهم، تعامل و هم انديشي سازنده اي در سطوح مختلف كشور برقرار شود تا طي سال هاي آينده با مشكلاتي كه امروز در اداره شهرها مواجه هستيم، روبرو نباشيم.شهردار تهران با اشاره به اينكه امروز جلسه شهرداران كلانشهرها براي دهمين دوره برگزار شد و از ابتدا موضوعات مختلفي، آن بخشي كه جنبه عمومي تر داشت به بيانيه ۹ ماده اي تبديل شد، گفت: اعلام آمادگي كلانشهرها براي كمك بيشتر به توسعه كشور و كمك به دولت در اين بيانيه مطرح شده و در كنار آن خواسته هاي مشترك از دولت، مجلس شوراي اسلامي و مجموعه مديران كشور مورد اشاره قرار گرفته است.وي با تاكيد بر اينكه در جلسه امروز مشخص بود بخش عمده اي از مسايل و چالش هاي شهرداران براي شهرهاي مختلف كشور مشترك است، افزود: از اين رو اگر راه حل هايي براي آن مسايل پيدا كنيم، در همه كلانشهرها و شهرهاي بزرگ و كوچك قابل اجراست. برگزاري اين جلسات در ماه هاي آينده منظم تر و با دستور مشخص تري خواهد بود و قطعا راه هاي نويني براي اداره و مديريت شهرها پيش روي ما مي گذارد.نجفي در پاسخ به سوال خبرفوري درباره مديريت واحد شهري گفت: اولين بار در برنامه سوم دولت مكلف شد بخشي از وظايف خود را به شهرداري ها واگذار شود. از آن زمان شعارهاي زيادي داده شده، اما تحقق پيدا نكرده و حتي يك قدم به سمت مديريت واحد شهري حركت نكرديم؛ از اين رو تاكنون دولت موفق به طراحي سيستمي براي اجراي اين ايده و قانون نشده است.ي درباره اينكه به جاي بحث براي مديريت يكپارچه شهري كه يك هدف دور از دسترس است بهتر است در مرحله اول صحبت از مديريت هماهنگ شهري با محوريت شهرداري ها كنيم، يادآور شد: يعني اگر قرار است خدماتي توسط نهادهاي دولتي و غيردولتي و شهرداري ها داده شود در يك جايي تصميم گيري شود و شهرداري ها محوريتي براي هماهنگي مسايل داشته باشند.شهردار تهران در خصوص اينكه در بيانيه ۹ ماده اي نيز يكي از موارد اعلام آمادگي شهرداران كلانشهرها براي قبول بخشي از مسئوليت ها و ماموريت هاي دولت براي خدمت رساني به شهروندان است، تاكيد كرد: البته هر بخشي از خدمات كه واگذار مي شود، بايد بودجه هاي متناسب با آن نيز به شهرداري ها داده شود. اميدوار هستيم به تدريج مسئله هماهنگي در شهرها براي ارايه خدمات در دستور كار قرار گيرد و از مديريت هماهنگ به سمت مديريت يكپارچه حركت كنيم.نجفي در پاسخ به خبرگزاري ايسنا درباره بدهي هاي شهرداري ها و تامين درآمد هاي شهري گفت: همه شهرداري هاي كلانشهرها انواع بدهي هاي مختلفي را دارند. بخشي از بدهي ها مربوط به بدهي بانك ها به بانك شهر و بخشي براي ساير بانك هاست. همچنين شهرداري ها در سال هاي گذشته اوراق مشاركت منتشر كرده اند و در حال حاضر زمان بازپرداخت آن اوراق يا پرداخت سود فرا رسيده است. بخشي از شهرداري ها در اين زمينه مشكل دارند. در تهران ما ۱۸ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان به بانك ها بدهي داريم.وي با تاكيد بر اينكه قسمت دوم بدهي ها مربوط به پيمانكاراني است كه طرح هايي را به اجرا گذاشتند و هم اكنون مورد استفاده قرار مي گيرد، ادامه داد: اما با پيمانكاران تسويه حساب نشده است كه اين رقم در تهران براساس صورت وضعيت ها حدود ۹ هزار ميليارد تومان است. اين در حاليست كه بخش سوم بدهي هاي متفرقه اي است كه شهرداري ها به شكل هاي مختلف دارند كه اين رقم در تهران ۳ هزار ميليارد تومان است. از اين رو مجموع بدهي هاي قطعي شهرداري تهران حدود ۳۰ هزار ميليارد تومان است.شهردار تهران در خصوص اينكه بدهي ساير شهرها نيز در همين سه گروه قابل تقسيم بندي بوده و ارقام خيلي كمتر از تهران است، خاطر نشان كرد: ما با مشكلاتي مواجه هستيم. از يك سو حجم بدهي هايي كه از قبل باقي مانده و از طرف ديگر افت شديد درآمدهاي شهرداري ها وجود دارد. درآمدهاي دروني شهرداري از طريق ساخت و ساز و عوارض و … بوده كه اين درآمد از ابتداي امسال كاهش پيدا كرده است. همچنين بخشي از درآمدهايي كه مربوط به ماليات بر ارزش افزوده ا